KONKURS

Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Pełczycach ogłasza konkurs na projekt pomnika upamiętniającego 100- ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej koncepcję pomnika Niepodległości wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół pomnika (Plac Mickiewicza w Pełczycach).

Obowiązujący zakres opracowania:
• wykonanie projektu pomnika Niepodległości ;
• przedłożenie propozycji materiału, z jakiego zostanie wykonany pomnik.

Uczestnicy konkursu obowiązani są spełnić następujące wymogi:
• przedstawić, jeśli posiadają, zrealizowane co najmniej dwa pomniki (rzeźby) zlokalizowane w miejscach publicznie dostępnych – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem ogłoszenia niniejszego konkursu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
• posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie projektu.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu – do 10 lutego 2017 r.
Termin składania prac konkursowych – do 30 marca 2017 r.
Prace, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie wyników –  30 kwietnia 2017 r.
Planowana realizacja pomnika – 2018 r.

Materiał konkursowy należy dostarczyć do siedziby Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Pełczycach ul. Starogrodzka 12, 73- 260 Pełczyce, z dopiskiem na kopercie „KONKURS – POMNIK”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.kbpnpelczyce.pl
Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz dokumentacja fotograficzna przedstawiająca Plac Mickiewicza w Pełczycach do pobrania w siedzibie Komitetu oraz na stronie www.kbpnpelczyce.pl.

Załączniki:

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dokumentacja fotograficzna: